NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavna nabava2017.

Sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) obaveza ugovornih tijela je da u roku 60 od dana donošenja proračuna donesu plan nabave za sve nabave čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članku 14. stavak 1. Zakona i isti objave na svojim internetskim stranicama.

Sukladno navedenim zakonski odredbama općina Grude je na temelju stvarnih potreba i planiranih sredstava u Proračunu općine Grude formira Plan nabave koji sadrži: redni broj nabave, oznaku iz JRJN, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani početak postupka javne nabave, konto proračuna na kojem su osigurana sredstva za predmetnu javnu nabavu, te planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Plan javne nabave podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova ili usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskim stranicama.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPĆINA GRUDE 

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2017. GODINU

# Naziv Datum objave
1 Nabava usluga nadogradnje videonadzora na Carinskom terminalu Grude 28 ožujka 2017
2 Nabava radova ugradnje gumenog sportskog poda u dvorani Osnovne škole Gorica 27 ožujka 2017
3 Nabava usluga nadzora održavanja lokalnih cesta 24 ožujka 2017
4 Izgradnja prizemlja poslovnog objekta u ulici Fra Gabre Grubišića Faza II 24 ožujka 2017
5 Konkurentski postupak nabave uredskog materijala 23 ožujka 2017
6 Otvoreni postupak nabave radova dogradnje Osnovne škole Grude faza II 01 veljače 2017
7 Otvoreni postupak nabave radova održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta 30 siječnja 2017
8 Konkurentski postupak nabave putničkog automobila za potrebe općine Grude 25 siječnja 2017

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar